هیات موسس

  1. دکتر سید جواد هاشمی
  2. ابوالفضل ظهوریان